Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to jest GUS

Co jest GUS?

        Skrótem GUS oznaczany jest Główny Urząd Statystyczny, dostępny na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. GUS jest centralnym organem administracji państwowej, którego głównym obowiązkiem jest pozyskiwanie i opracowywanie informacji statystycznych dotyczących zarówno obszarów życia publicznego, jak i niektórych dziedzin z prywatnego życia obywateli państwa polskiego.

KOMISJA

        Jak sama nazwa wskazuje, KNF to komisja. W skład komisji wchodzą osoby zarządzające jej działaniem oraz reprezentanci resortów, które mają coś wspólnego z rynkiem finansowym. Prezesem KNF jest Marek Chrzanowski. Oprócz niego najwyższe stanowiska w tej instytucji sprawuje jeszcze dwóch jego zastępców – Marcin Pachucki i Andrzej Diakonow. Całkowity skład komisji można poznać na oficjalnej stronie KNF.

GUS jest najstarszą polską instytucją powołaną do życia w 1918 roku przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Instytucja ta od początku swojego istnienia nie zmieniła nazwy. Jej pierwszą siedzibą był adres przy ulicy Jasnej 10 w Warszawie. Nie na długo jednak – GUS od 1920 roku mieścił się przy Alejach Jerozolimskich 32. W związku z niszczycielskimi działaniami II wojny światowej praca GUS została zaburzona, a jej wyposażenie w 1940 roku przeniesiono do Krakowa. Wznowienie działalności GUS nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej. Od 1953 roku główną siedzibą Głównego Urzędu Statystycznego pozostaje budynek przy ulicy Niepodległości 208 w Warszawie.

Główne zadania GUS to m.in.:

• organizowanie i prowadzenie badań statystycznych
• zbieranie i przechowywanie oraz opracowywanie danych statystycznych
• prowadzenie krajowego rejestru REGON
• tworzenie i aktualizacja rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT)
• prowadzenie szkoleń w obszarze statystyki
• administrowanie infrastrukturą techniczną
• wykonywanie analiz i opracowań na zlecenie
• rozpoznawanie zapotrzebowania na analizy statystyczne

GUS wszelkie zebrane i opracowane dane prezentuje w formie zagregowanej, dzięki czemu w praktyce nie jest możliwa identyfikacja poszczególnych respondentów. Oczywiście z uwagi na to, że dane pozyskiwane są od obywateli, muszą być objęte ścisłą tajemnicą poufności. Podlegają też szczególnej ochronie. Wszystkich pracowników GUS-u obowiązuje zaś złożenie pisemnego przyrzeczenia o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Skąd GUS bierze zaś różnorodne dane? Te zbierane są nie tylko podczas spisów powszechnych czy wypełniania ankiet kierowanych do niewielkiej grupy odbiorców, ale również pozyskiwane z popularnych w Polsce formularzy tj. F-01, DG-1, P-01. Do tego dołożyć należy źródła administracyjne. Tu mowa o Urzędach Pracy, Urzędach Stanu Cywilnego, Policji czy różnorodnych ministerstw.

Osobą nadzorującą pracę Głównego Urzędu Statystycznego pozostaje jego prezes. Do jego obowiązków należy zaś m.in. coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Narodowego Rachunku Zdrowia, przeprowadzanie spisów powszechnych, przechowywanie danych statystycznych oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Szeroko znany w Polsce skrót GUS oznacza nic innego, jak Główny Urząd Statystyczny, będący centralnym organem administracji państwowej. GUS w internecie funkcjonuje jako urząd w serwisie www.stat.gov.pl, a jednym z jego głównych obowiązków jest pozyskiwanie oraz opracowywanie informacji statystycznych. Te w praktyce dotyczyć będą nie tylko obszarów życia publicznego, ale również niektórych dziedzin życia prywatnego wszystkich obywateli Polski. Tu warto podkreślić jednak, że wszelkie dane indywidualne i dane osobowe przekazywane urzędnikom pracującym w GUS podlegają szczególnej ochronie oraz są w pełni poufne. To wszystko obowiązuje w ramach tzw. tajemnicy statystycznej.

Główny Urząd Statystyczny to jeden z najstarszych organów instytucji państwowych – istnieje od 1918 roku, a o jego powołaniu zdecydowała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. GUS od samego początku funkcjonował pod nazwą pod którą znany jest obecnie. Dziś główna siedziba Głównego Urzędu Statystycznego mieści się w Warszawie, przy ulicy Niepodległości 208.

Do głównych zadań za które odpowiedzialny jest GUS należy przede wszystkim zbieranie, przechowywanie oraz opracowywanie danych statystycznych. GUS jest jednostką odpowiedzialną także i za ogłaszanie, jak i udostępnianie wyników badań, które od momentu ich udostępnienia stają się oficjalnymi danymi statystycznymi.
GUS jako centralny organ administracji publicznej również z nią współpracuje, odpowiada za prowadzenie krajowego rejestru REGON, jak i prowadzi prace nad tworzeniem rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) oraz przeprowadza jego aktualizacje. Do tego do najważniejszych zadań Głównego Urzędu Statystycznego zaliczymy również prowadzenie szkoleń w dziedzinie statystyki oraz ogólną popularyzację wiedzy o statystyce. Warto podkreślić jednak, że wśród zadań należących do GUS-u nie znajdziemy prowadzenia badań opinii publicznej.

Wszelkie dane, którymi dysponuje GUS zbierane są na różne sposoby. Zaliczymy do nich z pewnością:
• spisy powszechne
• wypełnianie ankiet adresowanych do wąskich grup odbiorców
• pozyskiwanie danych z formularzy typu: F-01, DG-1, P-01
• źródła administracyjne: Policję, Urzędy Stanu Cywilnego czy Urzędy Pracy

Najważniejszą osobą w Głównym Urzędzie Statystycznym jest prezes – podlega on Prezesowi Rady Ministrów, a powoływany jest na 5-letnią kadencję spośród osób wyłonionych wyłącznie w trakcie otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes GUS nadzoruje pracę 16 urzędów statystycznych znajdujących się nie gdzie indziej, jak w 16 miastach wojewódzkich w Polsce. Aktualnie prezesem GUS jest Dominik Rozkrut, a wiceprezesem – Grażyna Marciniak.


Dodano: 11/02/2019 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.