Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Kredyt konsumencki logo

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest to pożyczka udzielona na cele prywatne, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej. Według ustawy maksymalna kwota kredytu konsumenckiego w Polsce wynosi 255,550 zł lub równowartość w innych walutach. Dotyczy to każdego rodzaju pożyczki, niezależnie czy jest to pożyczka gotówkowa, kredyt mieszkaniowy czy pożyczka na rachunku bieżącym.

        W polskim prawie kredyty te uregulowane są odpowiednią ustawą. Zgodnie z tą ustawą za kredyt konsumencki uważa się:
• Umowę pożyczki.
• Umowę pożyczki w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
• Umowę o pożyczkę odnawialną.
• Umowę o pożyczkę z udziałem osoby trzeciej.
• Umowę o odroczeniu terminu płatności, w przypadku gdy kredytobiorca ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty.

        Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta na piśmie. Umowa taka musi zawierać:
• Dane pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy.
• Termin spłaty pożyczki oraz sposób w jaki zostanie on wypłacony i spłacony.
• Czas obowiązywania umowy pożyczki.
• Całkowitą kwotę pożyczki, wysokość pożyczki oraz naliczone koszty dodatkowe.
• Zdefiniowanie rodzaju pożyczki jakiego się udziela.
• Stopę oprocentowania pożyczki oraz roczną stopę oprocentowania.
• Zasady spłaty odsetek, terminy ich spłaty.
• Informacje o kosztach dodatkowych, które będziemy musieli ponieść, m.in. prowizji i marżę.
• Informacje o skutkach braku płatności ze strony kredytobiorcy oraz informacje o możliwości spłaty pożyczki przed czasem.
• Informacje o sposobie zabezpieczenia pożyczki, jeśli jakieś zabezpieczenie występuje.
• Informacje o możliwości wypowiedzenia umowy bądź jej zerwania.


        Kredyt konsumencki Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni od zawarcia umowy i jedyne koszty jakie wtedy ponosi to odsetki za ten okres czasu. Warto zwrócić uwagę na różnicę między pożyczką konsumencką a konsumpcyjną. Różnica ta polega na celu w jaki pożyczkę się zaciąga. Pożyczka konsumpcyjna zaciągana jest na dowolny cel, natomiast kredyt konsumencki na konkretne przeznaczenie np. na zakup samochodu. W 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły m.in. limity poza odsetkowych kosztów pożyczki. Są to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z zaciągniętą pożyczką oprócz odsetek. Wprowadzony został wzór na maksymalną wysokość takich kosztów. Zmiany te wprowadzono w celu zapobiegania tzw. spiralom zadłużenia. Pożyczkodawca ma określone obowiązki przed zawarciem umowy konsumenckiej, są to m.in.: reklama - ustawa określa bowiem jakie informacje odnośnie kosztów pożyczki pożyczkodawca musi zawrzeć w swojej reklamie, ocena ryzyka kredytowego - na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta pożyczkodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka kredytowego, odmowa udzielenia pożyczki - pożyczkodawca jest zobowiązany udzielić osobie ubiegającej się o szybką pożyczkę informację o przyczynie odmowy udzielenia pożyczki, jeśli odmowa nastąpiła w skutek informacji o kliencie zawartych w bazie danych, obowiązek przekazania informacji dotyczących umowy pożyczki konsumenckiej przed jej zawarciem - ustawa określa jakie informacje muszą zostać przekazane klientowi, projekt umowy - klient ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu pożyczki konsumenckiej, jeśli spełnia on warunki do otrzymania takiej pożyczki, projekt ten musi zawierać wszystkie warunki udzielenia pożyczki. Pożyczkodawca jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień klientowi na temat podpisywanej umowy. W przypadku umowy o pożyczkę konsumencką osoba zaciągająca pożyczkę ma również prawo do otrzymania bezpłatnego harmonogramu spłat. Harmonogram taki powinien zawierać terminy spłaty oraz wysokość raty z wyodrębnieniem odsetek i wszelkich innych kosztów dodatkowych. Warto również nadmienić, że w większości instytucji wnioski o kredyty konsumenckie można składać przez Internet.


Dodano: 24/04/2017 Autor: Marek Ciechanowski    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.