Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Kto to jest komornik?

Kto to jest komornik? Co może komornik?

        Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądach rejonowych. Podstawą prawną określającą jego zawodowe kompetencje jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji komorniczych nie tylko na terenie własnego rewiru, ale i na obszarze całej Polski. Do komornika kierowane są orzeczenia sądowe wyposażone w klauzulę wykonalności i skierowania tego dokonują wierzyciele. Na ich wniosek właśnie, potwierdzony wyrokiem sądowym, komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika.

        Komornik działa głównie realizując orzeczenia sądowe i odzyskując od dłużników należne zobowiązania finansowe, powstałe zarówno na skutek niespłaconych kredytów czy rachunków (faktur).

        Komornikiem nie może być każdy. Aby można było mówić o możliwości sprawowania tej funkcji, kandydat na komornika powinien spełniać wszystkie z poniżej wymienionych warunków. Powinien posiadać:
1. obywatelstwo polskie
2. pełną zdolność do czynności prawnych
3. nieposzlakowaną opinię
4. nie może być karany – zarówno za przestępstwo skarbowe, jak i rozumiane ogólnie
5. nie może być podejrzany – ani o przestępstwo skarbowe, ani też ścigane z oskarżenia publicznego
6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych i tytuł magistra prawa lub dyplom zagranicznej uczelni prawniczej, uznawany w Polsce
7. pełną zdolność do wykonywania obowiązków komornika
8. odbyć aplikację komorniczą oraz złożyć egzamin komorniczy (zwolnienie z tych wytycznych obowiązuje sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych oraz osoby, które ukończyły stosowne aplikacje związane z wykonywaniem wymienionych wcześniej zawodów)
9. mieć nie mniej niż 26 lat
10. minimum 2-letnie świadectwo pracy w charakterze asesora komorniczego

Komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne w takich przypadkach, gdy:
• zostanie zawarta przed sądem ugoda
• dysponuje wyrokiem sądu polubownego lub zgodą zawartą przed tym sądem
• została zawarta ugoda przed mediatorem
• dysponuje prawomocnym orzeczeniem referendarza sądowego


        Co może komornik To, w jaki sposób działa komornik, uzależnione jest od wyboru wierzyciela. Tym samym stać może się tak, że komornik w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmie rachunek bankowy dłużnika, przejmie część wynagrodzenia za pracę, jak również zająć może nieruchomość, jak i ruchomość będące w posiadaniu dłużnika. Co ciekawe, egzekucję podjąć też może z innych wierzytelności, innych praw majątkowych, świadczeń alimentacyjnych, jak również ze statków morskich.

Co może komornik?
Komornik może więcej od windykatora, jednak nie należy mieszać tych pojęć. Komornik może zająć egzekucyjnie dochody dłużnika, posiadaną przez niego ruchomość lub nieruchomość. Może również skorzystać z prawa do otwarcia pod przymusem drzwi domu lub mieszkania dłużnika. Jego kompetencje są więc szersze niż indykatora i pozwalają na szybsze i skuteczniejsze odzyskanie pieniędzy wierzycieli.

Do obowiązków komornika należy również dostarczanie obwieszczeń i zawiadomień sądowych, które wymagają potwierdzenia odbioru. Funkcjonariusz publiczny zajmuje się także sporządzaniem spisu majątkowego, jak i zabezpieczenia w sytuacjach, gdy aktualne są roszczenia z nim związane. Może zajmować się również szacowaniem majątku dłużnika i zdobywaniem informacji na temat poszczególnych składników tego majątku: stanu kont bankowych przez dłużnika, posiadanych pojazdów, gruntów czy nieruchomości.Dodano: 19/03/2018 Autor: Magdalena Skalik    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.